Inside Dev - January 21st, 2021

Inside Dev (Jan 21st, 2021)

Biden admin invites devs to join tech unit / Red Hat changes dev program / GPT-3's anti-Muslim bias

Subscribe to Inside Dev


Inside Dev
Inside Dev. ###PIXEL:IMG###
                                                           

Subscribe to Inside Dev